Zásady spracovania obchodných údajov (GDPR)


Pravidlá spracúvania osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

 

Predávajúci Heavybulb s.r.o. (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“) o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I Oddiel Sro, vložka č. 162725/B č. živnostenského registra 120-27395

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Prevádzkovateľ:        Heavybulb s.r.o., Pri Borníku 8, 90031 Stupava

Emailová adresa:      listyzplavieb@gmail.com

Telefónne číslo:         0903482080

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:   Marek Tomša

 

3. Účel spracúvania osobných údajov:

 

Účelom je uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

 
5. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracovanie osobných údajov za účelom doručenia objednávok.

 

 

6. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

 

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník, Poštový prepravca, Dodávateľ (pre účely vybavenia reklamácie)

 

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

 

Neprebieha.

 

8. Doba uchovávania osobných údajov

 

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

 

9. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo:

 

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu listyzplavieb@gmail.com alebo cez telefónne číslo 0903482080. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

10. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

 

11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Neaplikuje sa.